Duyurular

National Academy of Sciences of Ukraine 
A.Krymsky Institute of Oriental Studies 

1. International Conference
ENDANGERED LANGUAGES: 
CRIMEAN TATAR AND OTHER TURKIC LANGUAGES IN UKRAINE
26-27 September 2014, Kyiv, Ukraine 

1st call for papers
A.Krymsky Institute of Oriental Studies, the National Academy of Sciences of Ukraine is pleased to announce the 1st International Conference «Endangered languages: Crimean Tatar and other Turkic languages in Ukraine», which will be held at A. Krymsky Institute of Oriental Studies in Kyiv, Ukraine on September 26-27, 2014. 
There is consensus among scholars that endangered languages need protection and promotion. All of the Turkic languages in Ukraine (Crimean Tatar, Gagauz, Karaim, Krymchak, Urum) are endangered, notably they are at risk of extinction in the short or in the long terms. According to UNESCO’s “Atlas of Endangered Languages” the degree of their vitality varies from definitely endangered (Gagauz) to extinct (Karaim). The most demographically sizeable Crimean Tatars considered as severely endangered since it is spoken mainly by older generation. 
The conference aims to analyze language policies and educational practices towards the languages in danger as well as to raise awareness of endangered languages in Ukraine in the context of language diversity in Europe. It also aims to provide an international forum to discuss the issues of language planning and language shift including expected cultural and cognitive consequences of language loss. The issues will be explored from different perspectives: sociolinguistics, sociology of language, language contact, language acquisition, language documentation.
Possible topics of paper proposals include, but are not limited to:
Theoretical and practical approaches to endangered languages
Turkic languages in Ukraine: their state and status 
Turkic languages as minority languages in the context of different language situations (case studies)
Interrelations between majority languages and minority indigenous languages 
Romantic vs. rationalist language policy models: the different approaches to language protection
Theory and practice of language revitalization
Language identity and language ideologies 
The educational policy (multi/bilingual language education, teacher training)
Corpus planning for languages in danger (orthography, dictionaries, grammars)
Conceptual metaphors in the study of endangered Turkic languages

Deadline for abstracts: 1 July, 2014; size up to 300 words

Presentations will be 20 minutes long, with 10 minutes for discussion. Participants could register for the conference, using the registration form below.

Working languages: English, Ukrainian
Presentations in Crimean Tatar, Gagauz and Turkish are also welcome. 
Simultaneous translation to and from English will be provided
Accommodation and transportation expenses will be covered for a selected number of Crimean Tatar and other Turkic linguists based in Ukraine. Meals and coffee breaks during the conference hours will be provided. 
Important dates: 
• July 1, 2014 - deadline for abstract submission 
• July 15, 2014 – notification of acceptance 
• September 25-26, 2014 - arrival 
• September 26 -27, 2014 - conference 
• September 27, 2014 - academic tour (optional), departure 
• October 27, 2014 - Deadline for full paper submissionREGISTRATION FORM 
1. Name – Surname (in Your Passport)
2. Title – Position 
3. Affiliation 
4. Date of Birth 
5. Address 
6. Tel., fax 
7. e-mail address @
8. Title of Paper 
9. Hotel reservation: number of nights, from September , to September .
A.Krymsky Institute of Oriental Studies
National Academy of Sciences of Ukraine 
01001 Hrushevsky Str. 4 / 205 
Kyiv Ukraine 
Tel. +380 44 278 76 52
Fax +380 44 279 15 93 
E mail: idriga@gmail.com 

ABSTRACT
Paper title: 
(14points Times New Roman, Bold, Centered, UPPERCASE)
Name Surname, Institutional Affiliation, Email Address 

(12 Points Times New Roman, Bold, Centered)

Text of the abstract (12 Points Times New Roman, Bold, Centered)


The abstract should be limited to a maximum of 300 words (not including the title and references). 
The authors are required to clearly state the aim of the study, research questions, findings and main results, and conclusions. The abstract. should not include references. 

Keywords: the abstract should include up to 5 keywords separated by commas. (12 Points Times New Roman, Italicize Each Word)
Page Layout: Size of Paper-A4; Margins-Normal.
The abstract document must be written in English only and sent as a Microsoft Word document, the file must be named as follows: name_surname and will sent as attachment to: 

Contacts:

Dr. Oxana Tyschenko – Monastyrska 
tyshchenko.monastyrska@gmail.com tel. +380502806626
Dr. Iryna Dryga idriga@gmail.com Tel. +380679610301; +380507019299 

Національна Академія наук України
Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського

1 МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МОВИ ПІД ЗАГРОЗОЮ: КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ТА ІНШІ ТЮРКСЬКІ МОВИ УКРАЇНИ»
26-27 ВЕРЕСНЯ 2014 Р., КИЇВ, УКРАЇНА

1 інформаційне повідомлення 
Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України має приємність запросити Вас до участі у 1й міжнародній конференції «Мови під загрозою: кримськотатарська та інші тюркські мови України», яка відбудеться в Києві 26-27 вересня 2014 р.
Як відомо, сьогодні вченими досягнуто консенсусу щодо того, що мови під загрозою потребують захисту та всілякої протекції . Усі тюркські мови України (кримськотатарська, гагаузька, караїмська, кримчацька, урумська) є такими, що перебувають під загрозою зникнення у короткій чи то більш віддаленій перспективі. За визначенням Атласу загрожених мов ЮНЕСКО, ступінь їх витривалості варіюється від «дійсно загрожених» (гагаузька) до «померлих» (караїмська). Мова найповніше представлених на демографічній мапі України кримських татар визначається як «жорстко загрожена», оскільки є мовою спілкування здебільшого старшої генерації. 
Наша конференція має на меті проаналізувати мовну політику та освітні практики щодо загрожених мов у світі, сприяти зростанню поінформованості в Україні щодо місцевих загрожених мов у контексті мовної багатоманітності Європи. Ми прагнемо також створити умови для створення міжнародного високо фахового середовища для обговорення ключових питань мовного планування та мовних зсувів, включаючи очікувані культурні та когнітивні наслідки зникнення мов. Планується всебічний розгляд означеної проблематики з перспективи соціолінгвістики, соціології мови, теорії мовних контактів, навчання мовної компетенції та мовного документування. 
Можливе коло пропонованої проблематики включає наступні теми, проте може бути значно розширене: 
- Теоретичні та практичні підходи до студій загрожених мов; 
- Тюркські мови в Україні: стан та статус
- Тюркські мови як міноритарні у контексті відмінних мовних ситуацій (на конкретних прикладах) 
- Взаємовідносини мажоритарних мов та загрожених мов меншин
- Моделі мовної політики – романтична, націоналістська тощо: відмінні підходи до мовної протекції
- Теорія і практика ревіталізації мов 
- Мовна ідентичність та мовні ідеології 
- Освітня політика (мульти- та білінгвальна мовна освіта, підготовка викладачів)
- Корпусне планування загрожених мов (орфографія, словники, граматики) 
- Концептуальні метафори в дослідженні загрожених тюркських мов, тощо. 
Останній термін подачі заявок на конференцію – 1 липня 2014 р. (до 300 слів). 
Учасникам надається 20 хв на виголошення доповіді + 10 хв на обговорення. Бажаючі виступити повинні зареєструватися, надіславши реєстраційну форму та резюме (див. нижче). 
Робочі мови конференції – англійська, українська. Ми приймаємо доповіді також кримськотатарською, гагаузькою, турецькою мовами. Синхронний переклад протягом конференції здійснюватиметься англійською та українською мовами. 
Витрати на проїзд та проживання обмеженої кількості учасників з числа лінгвістів - кримських татар та представників інших тюркських загрожених національних меншин України можуть бути компенсовані організаційним комітетом конференції. В години роботи конференції учасники запрошуються на кава-брейки та бізнес-ланч. 
Важливі дати: 
- 1 липня 2014 – останній строк подачі заявок; 
- 15 липня 2014 – повідомлення про прийняття до участі; 
- 25-26 вересня 2014 – прибуття учасників, 
- 26-27 вересня 2014 – робота конференції; 
- 27 вересня 2014 – академічна екскурсія (можливість проведення розглядається); 
- 27 вересня 2014 – від’їзд учасників. 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
1. Ім’я – прізвище 
2. Звання , посада
3. Місце роботи
4. Дата народження 
5. Адреса 
6. Тел. – факс 
7. Електрона пошта (e-mail ) @
8. Назва доповіді 
9. Резервація готелю: кількість ночей 
Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України 
Вул. Грушевського 4а – к. 205 
01001 Київ Україна 
Tel. +380 44 278 76 52
Fax +380 44 279 15 93 
E mail: idriga@gmail.com 

РЕЗЮМЕ ДОПОВІДІ 
Назва доповіді: 
(14points Times New Roman, Bold, Centered, UPPERCASE)
Ім’я – прізвище, місце роботи, Email 

(12 Points Times New Roman, Bold, Centered)

Текст резюме (12 Points Times New Roman, Bold, Centered)


Максимум 300 слів виключно АНГЛІЙСЬКОЮ мовою, не включаючи назву та БЕЗ посилань, має містити мету, постановку проблеми, науковий внесок та основні результати, висновки. 
Ключові слова: максимум 5, розділених комою (12 Points Times New Roman, Italicize Each Word)
Page Layout: Size of Paper-A4; Margins-Normal.
Резюме у форматі Microsoft Word під назвою у форматі name_surname надсилати у формі вкладки на 2 наступні адреси: 

Dr. Oxana Tyschenko – Monastyrska 
tyshchenko.monastyrska@gmail.com tel. +380502806626
Dr. Iryna Dryga idriga@gmail.com Tel. +380679610301; +380507019299 


ЁКЪ ОЛМАКЪ ТЕЛЮКЕСИ АСТЫНДА БУЛУНГЪАН ТИЛЛЕР: КЪЫРЫМТАТАР ТИЛИ 
ВЕ УКРАИНАДАКИ ДИГЕР ТЮРКИЙ ТИЛЛЕР
Алимлернинъ фикирлерине коре, ёкъ олмакъ телюкеси астында булунгъан тиллернинъ къорунмасы ве инкишаф олунмасы лязим. Украинада олгъан тюркий тиллернинъ эписи (къырымтатар, гагауз, къараим, кърымчакъ, урум тиллери) ёкъ олмакъ телюкеси астындадыр, ве бу тиллернинъ къыскъа я да узун бир вакъыт ичинде ёкъ олып кетмек хавфы бардыр. ЮНЕСКОнынъ «Телюке астындаки тиллер Атласы»ндаки малюматкъа коре, шу тиллернинъ яшама кучьлери телюке астында олгъан тиллер (гагауз тили) ве олеяткъан тиллер (къараим) сынъырларында фаркълана. Демографик бакъымдан энъ буюк олгъан къырымтатар тили джиддий телюке астында олгъан тиль киби сайыла, чюнки шу тильде тек буюк несиль лаф эте. Конференциянынъ макъсады телюке астында олгъан тиллерге нисбетен алып барылгъан тиль сиясетини ве тасиль теджрибелерини талиль этмек ве Авропада тиль чешитлилиги черчивесинде Украинада телюке астында олгъан тиллер акъкъында бильгилерни арттырмакътыр. Бундан да гъайры, конференция тиль планлаштырылмасы ве тиль йылышувы меселелерини, шу сырада, тильнинъ гъайып олмасына тесир эткен медений ве когнитив себеплерни музакере этмек ичюн халкъара форумны тешкиль этмек макъсадыны да ташый. Бу меселелер социолингвистик, тиль социологиясы, тиллернинъ алякъалары, тиль менимсельмеси, тиль документациясы киби бакъымлардан тедкъикъ олунмасы козьде тутула. Марузаларнынъ мевзулары ашагъыдаки ёнелишлерни къаплап ала (анджакъ буларнен сынъырлы дегильдир):
– Украинада телюке астында олгъан тюркий тиллернинъ къорунмасы ичюн назарий ве амелий янашмалар: оларнынъ вазиети ве статусы
– Фаркълы тиль вазиетлери контекстинде азлыкъларнынъ тили оларакъ тюркий тиллер (тематик тедкъикъатлар)
– Чокълукъ ве азлыкъ тамыр халкъларынынъ тиллери арасында мунасебетлер
– Романтик я да рационалистик тиль сиясети моделлери: тиль къорунмасына фаркълы янашмалар
– Тиль джанландырылмасынынъ назарий ве практик меселелери
– Тиль кимлиги ве тиль идеологиялары
– Тасиль сиясети (мульти / эки тилли тиль тасили, оджаларны азырлав меселелери)
– телюке астында булунгъан тиллер ичюн Корпус планлаштырув меселелери (имля, лугъатлар, грамматикалар)
– телюке астында булунгъан тиллернинъ огренильмесинде концептуаль меджазлар.


YOQ OLMAQ TELÜKESI ASTINDA BULUNĞAN TILLER: QIRIMTATAR TILI VE UKRAINADAKI DIGER TÜRKIY TILLER
Birinci bildirüv mektübi
Alimlerniñ fikirlerine köre, yoq olmaq telükesi astında bulunğan tillerniñ qorunması ve inkişaf olunması lâzim. Ukrainada olğan türkiy tillerniñ episi (qırımtatar, gagauz, qaraim, qrımçaq, urum tilleri) yoq olmaq telükesi astındadır, ve bu tillerniñ qısqa ya da uzun bir vaqıt içinde yoq olıp ketmek havfı bardır. YÜNESKOnıñ "Telüke astındaki tiller Atlası"ndaki malümatqa köre, şu tillerniñ yaşama küçleri telüke astında olğan tiller (gagauz tili) ve öleyatqan tiller (qaraim) sıñırlarında farqlana. Demografik baqımdan eñ büyük olğan qırımtatar tili ciddiy telüke astında olğan til kibi sayıla, çünki şu tilde tek büyük nesil laf ete. Konferentsiyanıñ maqsadı telüke astında olğan tillerge nisbeten alıp barılğan til siyasetini ve tasil tecribelerini talil etmek ve Avropada til çeşitliligi çerçivesinde Ukrainada telüke astında olğan tiller aqqında bilgilerni arttırmaqtır. Bundan da ğayrı, konferentsiya til planlaştırılması ve til yılışuvı meselelerini, şu sırada, tilniñ ğayıp olmasına tesir etken medeniy ve kögnitiv sebeplerni muzakere etmek içün halqara forumnı teşkil etmek maqsadını da taşıy. Bu meseleler sotsiolingvistik, til sotsiologiyası, tillerniñ alâqaları, til menimselmesi, til dokumentatsiyası kibi baqımlardan tedqiq olunması közde tutula. Maruzalarnıñ mevzuları aşağıdaki yönelişlerni qaplap ala (ancaq bularnen sıñırlı degildir):
– Ukrainada telüke astında olğan türkiy tillerniñ qorunması içün nazariy ve ameliy yanaşmalar: olarnıñ vaziyeti ve statusı
– Farqlı til vaziyetleri kontekstinde azlıqlarnıñ tili olaraq türkiy tiller (tematik tedqiqatlar)
– Çoqluq ve azlıq tamır halqlarınıñ tilleri arasında munasebetler
– Romantik ya da ratsionalistik til siyaseti modelleri: til qorunmasına farqlı yanaşmalar
– Til canlandırılmasınıñ nazariy ve praktik meseleleri
– Til kimligi ve til ideologiyaları
– Tasil siyaseti (mülti / eki tilli til tasili, ocalarnı azırlav meseleleri)
– telüke astında bulunğan tiller içün Korpus planlaştıruv meseleleri (imlâ, luğatlar, grammatikalar)
– telüke astında bulunğan tillerniñ ögrenilmesinde kontseptual mecazlar.