GAZI TURKIYAT 2008 SPRING ISSUE 2ND

 

ARTICLES

 

Salim KOCA

"DİYÂR-I BEKR" BÖLGESİNDE KURULMUŞ TÜRK DEVLETLERİ VE BEYLİKLERİYLE İLGİLİ TARİHÎ ŞAHIS VE YER ADLARININ TÜRK KÜLTÜRÜ BAKIMINDAN ANLAM VE DEĞERİ
The Meaning and Value of Historical Personal and Place Names for Turkish Culture, Related with the Turkish States and Principalities Found in the "Diyâr-i Bakr" Region (1 - 24)

 

İlhami DURMUŞ

ESKİ TÜRK DEVLETLERİNİN OLUŞUMUNUN TEMEL UNSURLARI
Main Ingredients in the Constitution of State in Ancient Turks (25 - 45)

 

Uwe BLÄSİNG

MR. KUMPİR DÜNYAYA AÇILDI! TÜRKÇEDE PATATES İÇİN KULLANILAN BİR İSİM
Mr. Kumpir Became Universal! A Name Used for Potato in Turkish (47 - 74)

 

Yakup KARASOY

AYDAŞ, AYDAŞLIK VE AYDAŞ OLMAK ÜZERİNE
On Aydas, Aydaslık and to be Aydas (75 - 87)

 

Altan ÇETİN

BİR MEVLEVÎ ESERİ MENÂKIBU'L-ÂRİFÎN'DE İKTİSAT TARİHİMİZE (TİCARET) DAİR BİLGİLER
Informations on Our Economic History (Trade) in a Mawlawî Book Manâkıb Al-Ârifîn (89 - 100)

 

Fatma Ahsen TURAN


ANADOLU'DAKİ HIDIRELLEZ KUTLAMALARINA DAİR İNANMALAR, RİTÜELLER, YASAKLAR ve YAPTIRIMLAR
The Beliefs, the Rituals, the Prohibitions and the Sanctions in the Hıdrellez 'The May Sixth Festival' (101 - 111)

 

Ayten ATAY

ARGOLAŞMIŞ ESKİ TÜRKÇE BİR KELİME: GACI 
"Gaci" An Old Turkish Word Which Has Become a Slang Expression (113 - 120)

 

Suat ÜNLÜ

KUR'AN'DA GEÇEN BAZI ARAPÇA DEYİMLER VE TABİRLER'İN İLK TÜRKÇE KUR'AN TERCÜMELERİNDEN TİEM 73'TEKİ TÜRKÇE KARŞILIKLARI ÜZERİNE
On some Arabic Idioms in Quran and the Turkish Meaning in TIEM 73 of the First Turkish Quran Translations of (Expressions Idioms) (121 - 168)

 

Zübeyde ŞENDERİN

AHMET HAMDİ TANPINAR'IN HİKÂYELERİNDE KARAKTER YARATIMINDA ÇOCUKLUK YILLARININ ROLÜ
The Role of Childhood Years on the Creation of His Characters in the Stories of Ahmet Hamdi Tanpınar (169 - 184)

 

Kaplan ÜSTÜNER

AHMET TALÂT ONAY'A GÖRE NEDİM'İN ŞİİRLERİNDE TASAVVUF
Sufism in Nedim's Poems According to Ahmet Talat Onay (185 - 192)

 

Eyüp SALLABAŞ

İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖYKÜLEYİCİ YAZILI ANLATIMLARINDA METİN ÖGELERİNE YER VERME DÜZEYLERİ
Secondary School 6th Grade Students' Level of Employing Text Elements in Their Narrative Texts (193 - 205)

 

TERCÜME VE AKTARMALAR /TRANSLATIONS 

 

E. V. SEVORTYAN (Çev.: Mehman MUSAYEV)

KIRIM TATARCASI
Crimean Tatar Language  (209 - 246)

 

YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR/REVIEWS 

 

Çetin PEKACAR

MERHAN, Aziz, Dört Kumuk Masalı Üzerine Gramer İncelemesi, Grafiker Yayıncılık, Ankara, 2008, 208 s. (251 - 260)

 

İsa SARI

TURAN, Fatma Ahsen-UYSAL, Başak-KELEŞABDİOĞLU, Zemzem-GÖKÇE, Emrah, Sazın ve Sözün Sultanları: Yaşayan Halk Şairleri-1, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008, 644 s. (261 - 266)

 

HABERLER /NEWS

 

Uğur ALTUĞ

I. ULUSLARARASI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ: "BALKANLAR ve TÜRKLER", 6-8 Kasım 2007, Priştine-Kosova The 1st International Congress on Turkology Research: "Balkans and Turks" (271 - 278)