GAZI TURKIYAT 2010 SPRING ISSUE 6TH

 

BAHTİYAR VAHAPZÂDE CASE

 

Naciye YILDIZ

16 Mart 2010 tarihinde düzenlenen "Ölümünün Birinci Yıldönümünde Bahtiyar Vahapzâde Sempozyumu"ndaki açılış konuşması (13 - 14)

 

Dilare VAHABZADE

DİLARE VAHABZADENİN ÇIXIŞI (15 - 17)

 

Şerif AKTAŞ

BAHTİYAR VAHAPZÂDE'NİN ŞİİRİ ÜZERİNE
About Poetry of Bahtiyar Vahapzade (19 - 27)

 

Mail DEMİRLİ

BAXTİYAR VAHABZADENİN DRAMATURGİYASINDA TARİXLİK VE MÜASİRLİK (29 - 40)

 

Ramazan QAFARLI

BEXTİYAR VAHABZADE İSTİKLAL ŞAİRİDİR (41 - 75)

 

Şuayip KARAKAŞ

VATAN ŞAİRİ BAHTİYAR VAHAPZADE
Bahtiyar Vahapzade, a Poet of His Land (77 - 100)

 

Mehman MUSAOĞLU

BAHTİYAR VAHABZÂDE ŞİİRİNDE TÜRKİYE
Turkey in Bahtiyar Vahabzade's Poem (101 - 116)

 

MAKALELER /ARTICLES 

 

Salim KOCA

İSLÂM MEDENİYETİ ÇEVRESİNDE TÜRK İMAJI
Image of the Turk in the Sphere of Islamic Civilization (119 - 153)

 

Hamiye DURAN

YOL TÜRKÜLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
A Review on Road Songs (155 - 165)

 

Aysel GÜNİNDİ ERSÖZ

TÜRK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİNDE KADINA YÖNELİK TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ
Gender Roles of Women in Turkish Proverbs and Idioms (167 - 182)

 

Ayşen KILIÇ - Gonca YAYAN

ADANA İLİ TUFANBEYLİ İLÇESİ ÇAKIRLAR KÖYÜ AVŞAR KİLİMLERİ
Avşar Kilims of Adana City Tufanbeyli Province Çakırlar Village (183 - 223)

 

Nezahat ÖZCAN

FUZÛLÎ'NİN LEYLÂ İLE MECNUN MESNEVÎSİNDE AŞK - GELENEK ÇATIŞMASI
The Love Tradition Conflict in Fuzûli's Layla and Majnun Mathnawi (225 - 260)

 

Kaplan ÜSTÜNER

ENDERUNLU HASAN YÂVER'İN GÜL-İ SAD-BERG'İ
The Work Named Gül-i Sad-Berg by Enderunlu Hasan Yaver (261 - 283)

 

İhsan KALENDEROĞLU

A. N. SAMOYLOVİÇ'İN TÜRKMEN EDEBİYATI VE FOLKLORU ARAŞTIRMALARINA KATKILARI
The Contributions of A. N. Samoilovich to Turkmen Literature and Folklore Studies (285 - 295)

 

Nezir TEMÜR

KIRGIZ FOLKLORUNDA RİTÜELİSTİK TÜRLER
Ritualistic Genres in Kirghiz Folklore (297 - 317)

 

Özer ŞENÖDEYİCİ

NEF'Î VE GÜRCÜ MEHMED PAŞA MÜCADELESİNİN TARİHÎ VE EDEBÎ BOYUTLARI
Literary And Historical Dimensions of the Fight Between Nef'î and Gürcü Mehmed Pasha (319 - 332)

 

TERCÜME VE AKTARMALAR/TRANSLATIONS

 

Begali KÂSIMOV (Akt.: Veli Savaş YELOK)

CEDİTÇİLİK Jedidism (335 - 361)

 

Naim KARİMOV (Akt.: Veli Savaş YELOK)

TÜRKİSTANLI CEDİTÇİ MAHMUDHOCA BEHBÛDÎ'NİN ÖLÜMÜ
The Death of Turkistani Jedidist Mahmudhoca Behbudî (363 - 383)

 

Araznepes MÄMMETCUMAYEV (Akt.: Seyitnazar ARNAZAROV)


ZÜHRE İLE TAHİR SÜJESİNE GÖRE TÜRKMEN EDEBİYATINDAKİ MASALLAR, RİVAYETLER, HALK DESTANLARI
Tales, Rumors, Folk Epics Constituted in Turkomen Literature According to the Subject "Zohre And Tahir"  (385 - 400)

 

HABERLER /NEWS

 

Cemile KINACI

"ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ YILDÖNÜMÜNDE BAHTİYAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU" (403 - 407)