GAZI TURKIYAT 2011 SPRING ISSUE 8TH

 

 

 A LIFE DEVOTED TO TURKISH CULTURE

MEHMET ÇAVUŞOĞLU CASE

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN PROF. DR. MEHMET ÇAVUŞOĞLU’NA VEFA (15-21)


Mehmet ÇAVUŞOĞLU

 

KANUNÎ DEVRİNİN SONUNA KADAR ANADOLU’DA NEVÂYİ TESİRİ ÜZERİNE NOTLAR (23-37)

 

TÜRKÂN HACALOĞLU’NUN KONUŞMASI (37-40)

 

Dr. MEHMET GENÇ’İN KONUŞMASI (41-44)

 

Dr. MEHMET KALPAKLI’NIN KONUŞMASI (45-50)

 

Ali ÇAVUŞOĞLU

AĞABEYİM, ARKADAŞIM, DOSTUM MEHMED ÇAVUŞOĞLU (51-68)

 

Cemal KURNAZ

DİVAN EDEBİYATININ BÜTÜN CEPHELERİNİ YOKLAYAN BİR İLİM ADAMI: MEHMED ÇAVUŞOĞLU (69-90)

 

Zeynep KERMAN

MEHMET ÇAVUŞOĞLU (91-94)

 

Osman Fikri SERTKAYA

PROF. DR. MEHMED ÇAVUŞOĞLU (15 OCAK 1935-11 TEMMUZ1987) HAYATI VE ESERLERİ (95-110)

 

Abdullah UÇMAN

HÂTIRALAR ARASINDA MEHMED ÇAVUŞOĞLU (111-120)

 

Hilmi YAVUZ 

MEHMED, CANIM KARDEŞİM… (121-124)


Hazırlayan: Erkan KARAGÖZ
MEHMET ÇAVUŞOĞLU’NUN ALBÜMÜNDEN (125-134)
MAKALELER /ARTICLES


Yaşar AYDEMİR

SANATTAN ZİHNİYETE: KÂFİRİN DİKTİĞİ BİNA MUHKEM OLUR
From Art to Mentality: The Building That the Unbeliever Makes Becomes Solid (137-144)

 

Muhammet Nur DOĞAN

YOL VE YOLCU METAFORU BAĞLAMINDA KLASİK ŞİİRİ ANLAMAK
Understanding Classical Poetry in the Centext of “Road” and “Traveler” Metaphors (145-164)

 

İnci ENGİNÜN

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA NEF’Î
Nefî in Modern Turkish Literature (165-194)

 

Ahmet MERMER

OSMANLI ŞAİRLERİNİN SANATÇI KİMLİĞİNİN GÖSTERGESİ OLAN BİR EDEBÎ SANAT: HÜSN-İ TA’LÎL
A Literary Art as a Sign of Artistic Personality of Ottoman Poet: Hüsn-i Ta’lîl (195-200)

 

Kazım SARIKAVAK

İSLÂM FİLOZOFLARINA GÖRE BEDEN SAĞLIĞI
Physical Health According to Islamic Philosophers (201-208)

 

Mayıl B. ASKEROV

DİLİN YAPI BİRİMLERİNİN OLUŞMA VE ALGILANMASININ ŞEMATİK MODELİ
Schematic Model of Creation and Perception of Language Structure Units (209-216)

 

Gülnisa AYNAKULOVA

ALAY DAĞLARININ MELİKESİ KURBANCAN DATHA (1811-1907)
The Queen of Alay Mountains, Kurbancan Datha (1811-1907) (217-230)


Ayşe DUVARCI 
ATASÖZÜ VE DEYİMLERDE YEL VE SEL KAVRAMLARININ ANLAMLANDIRILMASI
The Signification of the Words "Yel" (Wind) and "Sel" (Flood) in Proverbs and Idioms (231-238)

 

Handan AYDIN KASIMOĞLU

TÜRKMEN HALK DESTANI GÖROĞLU ÜZERİNE MİTOLOJİK İNCELEMELER
Mythological Inquiries on Turkmen Folk Epic of Göroğlu (239-256)

 

Neslihan KOÇ KESKİN

ŞÜKÛFE-PEREST BİR OSMANLI ALİ ÇELEBİ VE ŞÜKÛFE-NÂMESİ
Ali Celebi an Otoman Flower and His Sükûfe-nâme (Flower Book) (257-284)

 

Orhan KURTOĞLU

OSMANLI SOSYAL HAYATINDA ŞİİR: DİVAN ŞİİRİNDE AFNÂMELER VE CEM SULTAN’IN KEREM KASİDESİ
Poem in the Ottoman’s Social Life: Afnamas in Ottoman Classical Literature and Kerem Qaside of Cem Sultan (285-310)

 

Erkan KARAGÖZ

BAŞKURT SOVYET YAZARI ZEYNEP BİİŞEVA (1908-1996)
Bashkir Soviet Author Zeynep Biiseva (311-322)

 

Abdulkadir ÖZTÜRK

ERMENİ HARFLİ KIPÇAK TÜRKÇESİNİN YAYILMA ALANLARI
Spread Areas of Armeno-KipchakTurkish (323-334)

 

Vefa SAVAŞKAN

XIX. YÜZYIL AZERBAYCAN SAHASI ÂŞIKLARINDAN KIZILVENGLİ ÂŞIK ALI
One of the 19th Century Azarbaijan Minstrels Kızılvengli Âsık Alı (335-341)