GAZI TURKIYAT 2012 FALL ISSUE 11TH

 

Articles

 

Osman Fikri SERTKAYA

TÜRKİYE VE MONGOLİSTİK - 1) Moğolların Gizli Tarihçesi ÇEVİRİSİ ÜZERİNE, 2) TÜRKİYE’DE MONGOLİST VAR MI?, 3) ÜLKEMİZ ÜNİVERSİTELERİNDE NİÇİN MOĞOL KÜLTÜRÜ BÖLÜMÜ YOK?
Turkey and Mongolistic - 1) On the translation of the Secret History of Mongols, 2) Are there any Mongolists in Turkey?, 3) Why are not there any Departments on Mongolian Culture in the universities on Turkey? (1-10)

 

Salim KOCA

DİNÎ İNANÇLARIN VE DÜŞÜNCELERİN POLİTİK AMAÇLARDA KULLANILMASINA DAİR SELÇUKLU DEVRİNDEN İBRET VERİCİ BİR ÖRNEK: BABAÎLER AYAKLANMASI
An Exemplary Instance of the Usage of Religious Beliefs and Thoughts for Political Purposes from the Seljuk Period: The Babai Revolt (11-38)

 

Eyüp BACANLI

SİBİRYA’DAKİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI
Turkology Studies in Siberia (39-45)

 

Erdem UÇAR

ESKİ TÜRKÇE –gInçA ZARF FİİL EKİNİN KÖKENİ ÜZERİNE
On Etymology of Old Turkic Adverbial Suffix –gInçA (47-52)

 

Musa SALAN

KİTABÜ’L-İDRAK Lİ LİSÂNİ’L-ETRÂK’TE ALINTI KELİMELER
Loanwords in Kitab Al-Idrak Li Lisan Al-Atrak (53-66)

 

Masharif KALANDAROV

MANZUM ESERİ DÜZ YAZIYA AKTARMADA “HAFT PEYKER” ÖRNEĞİ
Example of “Haft Peyker” for transfering verse text into prose (67-77)

 

Özer ŞENÖDEYİCİ

OEDİPUS KOMPLEKSİ BAĞLAMINDA DİVAN ŞİİRİNDE ÂŞIK-MAŞÛK-RAKÎB İLİŞKİSİNE BAKIŞ
A view to relationship of lover–beloved–rival in Divan poetry by the context of the Oedipus complex (79-91)

 

Muhammet KOÇAK

TÜRKLER HAKKINDA IRKÇI ALMAN FIKRALARI
Racist German Jokes about Turks (93-99)

 

Neslihan ERTURAL

ŞAMANDAN OYUNCUYA GİDEN YOLDA TÜRK HALK OYUNLARININ YAPISI VE İŞLEVLERİ
Structures and Functions of Turkish Folk Dances on Its Path from Shaman to Player (101-111)

 

Abdulselam ARVAS

BİR GELENEĞİN FARKLI COĞRAFYALARDAN YANKISI: “ZAMANA” / “ZAMANE”
Echo from Different Geography of A Tradition: “Zamana” / “Zamane” (113-125)

 

Fehim KURULOĞLU

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE MİLLİ MÜCADELEDE BİR SUBAY: ALİ YAVER TOROS (1885–1967)
A Turkish Officer in the First World War and Turkish National Struggle: Ali Yaver Toros (1885-1967) (127-136)

 

Mustafa EKİNCİKLİ

PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ SÜRECİNDE BATI ANADOLU KONGRELERİ
West Anatolian Congresses to the Pasing Parlimentary System (137-153)

 

Necati TONGA

ASAF HÂLET ÇELEBİ’NİN KUNÂLA ADLI ŞİİRİNİN ANLAM VE ÂHENK UNSURLARI EKSENİNDE TAHLİLİ
An Analysis on Asaf Hâlet Çelebi’s Poem “Kunâla” with Respect to Meaning and Rhythm (155-167)

 

Sadulla KURANOV

ŞİİRİN GEOMETRİK ŞEKLİ
Geometric Pattern of Poem (169-178)

 

Sabahattin GÜLTEKİN

1928’DE YAYIMLANAN BİR TAŞRA DERGİSİ: “IRMAK” ÜZERİNE
A Local Magazine Published in 1928: On “Irmak” (179-199)

 

ÇEVİRİLER  / Translations

 

A. B. SALKINBAY (Çev.: Ferhat TAMİR)

ESKİ KAZAK DİLİ TARİHİNİN KAYNAKLARI
The Sources of the History of the Old Kazakh Language (203-217)

 

E. J. FAZILOV (Çev.: Musa SALAN)

ORTADOĞULU FİLOLOGLARIN ESERLERİNDEKİ TÜRK DİLLERİ (11.YY.–18.YY)
Turkic Languages in the Works of Oriental Philologists (11.yy.–18.yy.) (219-226)

 

İ. Ahmet AYDEMİR (Çev.: Duygu Özge DEMİR)

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ZARF-FİİL CÜMLELERİNDE SÖZCÜK SIRALAMASI ÜZERİNE
Zur Wortstellung in Konverbialsätzen im Türkeitürkisch (227-233)

 

DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR  / Reviews

 

Hüseyin YILDIZ

Igor de Rachewiltz - Volker Rybatzki (with the collaboration of Hung Chin-Fu) (2010), Introduction to Altaic Philology: Turkic, Mongolian, Manchu, Brill (Handbook of Oriental Studies: Central Asia, Vol. 20), Leiden - Boston, XX + 446 + xxxix, texts on 45 plates, 25 figures, ISBN: 978 90 04 18528 9. (237-244)

 

Harun CEYLAN

Mehmet Önal, Edebiyat Sanatı (Edebiyat Teorisi, Belâgat ve Retorik, Edebiyat ve İletişim) (2012), Kurgan Edebiyat, Ankara, 531 s., ISBN: 978-975-267-670-1. (245-247)

 

Sümeyra HARMANDA

Aleksandr Kolesnikov - İlyas Kamalov (2011), Avrasya Türkologları Sözlüğü, I. Cilt, 1. Kitap: Rusya Türkologları (XX. Yüzyıl), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 428 s., ISBN: 978-975-7213-33-8 (1. C.) (248-251)

 

Işılay IŞIKTAŞ SAVA

Hakan Kırımlı (2012), Türkiye’deki Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ankara, 654s., ISBN: 978-975-333-283. (252-256)

 

Bekir Yavuz PEKACAR

Tuncer Gülensoy (2012), Türkiye Türkologları ve Türk Diline Emek Verenler 1 (1800-1950: Türkolojinin 150 Yılı), Akçağ Yayınları: 1000, Ankara, 799 s., ISBN: 978-605-5413-59-0. (257-260)