GAZI TURKIYAT 2013 SPRING ISSUE 12TH

COVER-INFO-CONTENT

 

ARTICLES

M. Öcal OĞUZ

Karacaoğlan Sorunsalı İçinde Rumelili Karacaoğlan (1-8)

Karacaoğlan Problematic: Rumelian Karacaoğlan

 

Tülay ÇULHA

İbrani Harfli Anonim Osmanlı Tarihi (9-28)

Anonymous Ottoman History Written by Hebrew Alphabet

 

Anar SOMUNCUOĞLU

Bush Doktrininde Demokrasiyi Teşvik Politikası: Orta Asya Örneği (29-50)

Democracy Promotion Policy in the Bush Doctrine: The Case of Central Asia 

 

Dilek TÜRKYILMAZ

Karagözü Yeniden Hayata Katmak Üzerine Bazı Öneriler (51-58)

Some Advices About Adding Karagöz to Our Life Again

 

Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL 

Halk Anlatılarında Armağan-Erginleme İlişkisi (59-65)

The Presents and the Initiation Relationship in Folk Narratives

 

Mehmet GÜRBÜZ

Mecmuaların Tüketim Biçimleri Üzerine Kimi Tespitler (67-74)

Some Determinations on Kind of Consuming Magazines

 

Zofie UÇAR

XIX. Yüzyıldaki Avrupalı Seyyahların Gözüyle Osmanlı’daki Mesire Kültürü (75-89)

Ottoman Promenade Culture According to European Travellers of the XIXth Century

 

İsmail Alper KUMSAR

Agâh Sırrı Levend’in Edebiyat Tarihçiliğinde Teori ve Uygulama (91-110)

Theory and Practice in Agâh Sırrı Levend’s Literary History Writing 

 

Harun CEYLAN

Orhan Seyfi Orhon’un Fiskeler Adlı Kitabı Üzerine Bir İnceleme (111-127)

A Study on Orhan Seyfi Orhon’s Fiskeler

 

Reyhan Gökben SALUK

Oryantalizm, Anadolu Fetihleri ve Manzum Bir Dânişmendnâme Nüshası (129-139)

Orientalism, Conquests of Anatolia and one of the Poetic Version of Dânişmendnâme

 

H. Sercan KOŞİK

Hârût ve Mârût Hakkında Tercüme Bir Risale (141-153)

A translation pamphlet about Harut and Marut

 

Alpaslan ÂŞIK

Yeni Bir Arkeolojik Buluntu: Tuura Suu Balbalı (155-166)

A New Archaeological Find: The Unique Woman Warrior Sculpture in Kyrgyzstan

 

Translations

 

M . GORKİY (Trns. Cemile KINACI)

Sosyalist Realizm Hakkında (169-174)

O Sotsialistiçeskom Realizme 

 

Sir Gerard CLAUSON (Trns. Selcen KOCA SARI)

Türkçe Y ve İlgili Sesler (175-194)

The Turkish Y and Related Sounds

 

Ulla JOHANSEN (Trns. Alper KELEŞ)

Alačyq (195-207)

Alačyq                                                                                                                                                       

 

Reviews

Eyüp BACANLI - Esma UĞUR  

Mustafa ÖNER, Türkçe Yazıları, Kesit Yayınları, İstanbul, 2011, 480s., ISBN:978-605-4117-64-2 (211-19)

 

Aysun DEMİREZ GÜNERİ 

Dilçilik Ensiklopediyası, Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyi, Azәrbaycan Dillәr Universiteti, (dәrs vәsaiti),  I Cild, 2006, 512 s. ; II Cild, 2008, 526 s. Bakı. (220-227)

 

Fulya AKMAN ACUNGİL 

Mehman Musaoğlu (Musayev), Türkoloji Dilçilik, Azerbaycan Cumhuriyeti Tahsil Nazirliği Bakü Slavyan Üniversitesi,  Mütercim Neşriyyat Poligrafya Merkezi, Bakü, 2012, 456 s. (228-229)

 

Büşra KARACAN 

Özer Şenödeyici, Osmanlının Görsel Şiirleri, Kesit Yayınları, İstanbul, Kasım, 2012, 199 s. Ankara. (230-233)