GAZİ TÜRKİYAT BAHAR 2009 SAYI 4

 

MAKALELER/ARTICLES

 

İlhami DURMUŞ

TUNA NEHRİ ÇEVRESİNDE İSKİT VE SARMATLAR
The Scythians and Sarmatians Around the River Danube (11 - 19)

 

Erkan GÖKSU

ÖMER HAYYÂM'IN "NEVRÛZNÂME"SİNE GÖRE AT VE AT TÜRLERİ
Horses and Horse Breeds According to Omar Khayyam's "Nowruznama" (21 - 34)

 

Mehmet KARA

HAKAS TÜRKÇESİNDE İKİLEMELER
The Hendiadyoin in the Khakas Turkish (35 - 62)

 

Orhan KURTOĞLU

DİVAN ŞAİRİNİN YEREL TARİHE KATKISI BAĞLAMINDA DİYARBAKIRLI LEBÎB'İN TARİHLERİ Contribution to Local History in the Context of the Divan Poet Historic Poems of Lebib of Diyarbakir (63 - 82)

 

Bilginer ONAN

TÜRKÇE DİL YAPILARININ ANA DİLİ EĞİTİMİNDEKİ İŞLEVLERİYLE İLGİLİ BAZI TESPİTLER
Some Determines Related to Functions of Turkish Language Structures in Mother Tongue Education (83 - 92)

 

Şennur ŞENEL - Aysun YALÇIN

ANKARA EYALETİ HAYMANATEYN KAZASININ XIX. YÜZYIL ORTALARINDA SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI ÜZERİNE TESPİTLER VE SONUÇLAR
Findings and Conclutions on the Socio-Economic Structure of the Country of Haymanateyn in the Mid of 19 th Century (93 - 110)

 

Veli Savaş YELOK

ERDEM'E DAİR
About Erdem (111 - 120)

 

Mehmet Can DOĞAN

MODERN TÜRK ŞİİRİNDE MİTOLOJİYE BAĞLI KAYNAKLANMA SORUNU
Mythology Based Resource Problem in Modern Turkish Poetry (121 - 138)

 

Mustafa KURT

VAROLUŞÇULUĞUN TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞİ VE İLK ETKİLERİ
The Introduction of Existentialism into Turkish Literature and Its First Effects (139 - 154)

 

Şarika GEDİKLİ BERBER

ATATÜRK'ÜN MİLLÎ MEDENİYET UFKU
The National Civilization Horizon of Atatürk (155 - 166)

 

Kadir Kaan BÜYÜKİKİZ

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZ DİZİMİ VE ANLATIM BOZUKLUKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Seacrh of the Syntax and Bad Expression of Primary School 8th Class Student (167 - 178)

 

Abdullah AYDIN

HANYALI NÛRÎ'NİN KISA MESNEVİSİNDE İSİMLERİ GEÇEN PEYGAMBER
The 313 Prophets Whose Names are Mentioned in the Short Mesnevi of Hanyalı Nuri (179 - 190)

 

Ferudun Hakan ÖZKAN

ŞEYHÎ'NİN BİR GAZELİNİN YAPISALCI METODLA İNCELENMESİ
The Study of One of Seyhi's Gazels in the Structural Method (191 - 198)

 

Alpaslan DEMİR

TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA İHTİDA HAREKETLERİ
Conversions According to the Tahrir Records in 16th Century (199 - 206)

 

YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR /REVIEWS 

 

Âsûde S. DOĞAN

YAŞAMANIN ve TARİHİN ÜSTADI (209 - 212)