GAZİ TÜRKİYAT BAHAR 2014 SAYI 14

KAPAK-KÜNYE-İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER / Articles

Osman Fikri SERTKAYA

Kür Şad Adının Etimolojisi veya Türk Tarihinde Kür Şad Adlı Bir Kişi Var Mıdır? (1-10) 

The etymology of personal name Kürşad or is there a person called Kür Şad in Turkish history?

 

Gulbanu KOSIMOVA

Kâşgarlı Mahmud ile Kazak Halk Şairlerinin Ortak Dili (11-19) 

The Mutual Language of Mahmud Al-Kasghari and Kazakh Minstrels

 

İslam JEMENEY

Tarih-i Reşidi: Tercümeleri ve El Yazma Nüshaları Hakkında (21-27) 

Tarih-i ReşidiOn Translations and Manuscript Copies

 

Ali AKAR

Dil İçi İlişkiler Bağlamında Mahdumkulı Divanı (29-40) 

Language Relationships within in the Context of Mahdumkulı Divan

 

Erhan AYDIN

Kök Haya (Hakasya) Yazıtı Üzerinde Yeni Okuma ve Anlamlandırmalar (41-46)

New Readings and Interpretations of Kök Haya (Khakassia) Inscription

 

Emine ATMACA

Vilnius Üniversitesi Kütüphanesinin Oryantalistik Merkezindeki Litvanya Tatar Türklerine Ait Matbu Eserler (47-66) 

Printed Works of the Lithuanian Tatar Turks at the Oriental Languages Centre of Vilnius University Library

 

Özer ŞENÖDEYİCİ

Tradition of Fortune Telling with the Name of Prophet and Three Written Works about it (67-104) 

Peygamber Adıyla Fal Bakma Geleneği ve Bu Konuda Yazılmış Üç Eser 

 

Cengiz BUYAR

Kırgızistan’da Efsane ile Gerçek Arasında Kalan Bir Tarihî Eser: Taş Rabat (105-126) 

A Historical Monument in Kyrgyzystan between Myth and Reality: Tash-Rabat

 

Fatma AKKUŞ YİĞİT

Emir ve Devlet: Dimaşk Nâibi Emir Tengiz’in Hayatı (127-144)

Amir Tankız Damascus Governor’s Life

 

Işılay IŞIKTAŞ SAVA

Şiirde Ana Dil Vurgusuna Örnek: Şakir Selim’in Şiirlerinde Kırım Tatarcasının Yeri (145-156)

An Example to the Emphasis of Mother Tongue in Poetry: The Place of Crimean Tatar Language in Şakir Selim’s Poems

 

Gülnisa AYNAKULOVA

Fergana’da Moğol İstilası Öncesi Zanaat ve Ticaret (IX-XII. Yüzyıllar) (157-168)

Craft and Trade in Fergana Prior to the Mongol Invasion (IX-XIIth centuries)

 

Ahmet AKDAĞ

Bir Tedavi Yöntemi Olarak "Kan Aldırmak" ve Klâsik Türk Şiirindeki Kullanımı (169-187)

Venesection: A Treatment Method and It's Use in Classical Turkish Poetry

 

Ali Osman ABDURREZZAK

Türk Dünyasi Mitolojik Destanları ile Kalevala Destanının Tipolojik Açıdan Mukayesesi (189-223)

Typological Comparision of Turkish World Mythological Epics and Kalevala Epic

 

Nilüfer ACAR TEK, Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU

Basılmış Olan İlk Türk Yemek Kitabı “Melceü't –Tabbâhin” (225-229)

The First Published Turkish Cookery Book “Melceü't–Tabbâhin”

 

DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR  / Reviews

Hüseyin YILDIZ

Özyetgin, A. Melek (2014), İslam Öncesi Uygurlarda Toprak Hukuku, İstanbul: Ötüken Yayınları, 235 s. (233-238)

 

Arife Ece TOMBUL

Dessalles, Jean-Louis vd. (2014), Dilin Kökenleri (Çev. Atakan Altınörs), Ankara: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 112 s. (239-241)

 

Özlem BATĞI

Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri, 28-29 Nisan 2011 (Yay. Haz. İ. Hakkı Aksoyak), 2014, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. (242-245)