GAZİ TÜRKİYAT BAHAR 2015 SAYI 16

KAPAK-KÜNYE-İÇİNDEKİLER

MAKALELER / Articles

Nergis BİRAY

Kazak Bozkırında Başkaldırı ve İsyanın Sesi: Ahmet Baytursınulı 

The Voice of the Insurrection and Rebellion in Kazakh Stepe: Ahmet Baytursınulı

 

Galip GÜNER

Dîvânü Lugâti’t-Türk’te Oğuzca Olarak Geçen Kündi “rezil, aşağılık” Kelimesinin Etimolojisi Üzerine Notlar 

Notes on the Etymology of Kündi “Vile” Identified as Oghuz Dialect at Dîvân Lugât At-Turk

 

Cafer ŞEN

Peyami Safa’nın Matmazel Noraliya’nın Koltuğu Romanında Simgesel Alandan İmgesel Alana Dönüşümün Metafizik Dönüşüm Olarak Algılanışının Fenomenolojisi 

The Phenomenology of the Perception of the as the Transformation Metaphysicsto Transformation from Symbolicto Imaginary Field in Matmazel Noraliya’nın Koltuğu (The Chair of Matmazel Noraliya) by Peyami Safa

 

Erkan SALAN

Aydın İli Ağızlarında ne … ne … Bağlacının Farklı Bir Kullanımı Üzerine 

About A Different Usage of ne … ne … Conjunction in Aydın Dialects

 

Ali Osman ABDÜRREZZAK

Futbolun Gizemli Dünyasının Sosyo-Kültür, Kimlik ve Mitoloji Bağlamında Değerlendirilmesi: İki Kulüp Örneği 

Evaluation of Football’ Mysterious World in Terms of Socio-Culture, Identity and Mythology: A Case of Two Clubs

 

Ülkü ÇETİNKAYA

Şiirde Anlam Kapalılığı Bağlamında Fehim-i Kadim’in Bir Gazeli Üzerine Değerlendirmeler 

Reviews on an Ode (Gazel) by Fehîm-i Kadîm in the Context of Ambiguity in Poetry

 

Mehmet YILMAZ

Attilâ İlhan’ın “Tutuklunun Günlüğü” Adlı Şiir Kitabında 12 Mart Dönemi’nin İzleri 

Impression of the Period of March the 12th on Attilâ İlhan’s Poetry Book: Tutuklunun Günlüğü (Diary of the Prisoner)

 

Kayrat BELEK

Eski Türklerde At ve At Kültürü (Dünden Bugüne Kırgız Kültürel Hayatı Örneği) 

Horse and Horse-Breeding in the Old Turkic Culture (from Past to Present According to Kyrgyz Culture)

 

Pelin KOCAPINAR

Sözlüklerin Ortaya Çıkışıyla İlgili Teoriler Üzerine Bir Değerlendirme 

An Analysis on Theories about the Emergence of Dictionaries

 

Abdulkadir ÖZTÜRK

Karaycadaki Alıntı Kelimeler 

The Loanwords in Karaim 

 

Ramin SADIGOV

Rus İhtilallerinin Azerbaycan’a Etkileri: Bağımsızlığa Giden Yol 

The Influences of Russian Revolution on Azerbaijan: The Way Leading to Independence

 

Apollinaria AVRUTİNA

Sovyet Rus Edebiyatı Sürecinde Atatürk İmgesi 

Ataturk image during the Soviet literature

 

Yasin ŞEN 

Muhavereli Atasözleri 

Conversational Proverbs 

 

ÇEVİRİLER / Translations

O. MUDRAK (Çev. Reshide ADZHUMEROVA- Emine ATMACA)

Nagy Szent Miklos Hazinesine Ait Bir Kaptaki Avar Yazısı 

Aвaрскaя нaдпис нa сосуде из клaдa Нaдь-Сент-Миклош

 

DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR / Reviews

Ümit TOKATLI

Er, Tayfun (2007), Erguvaniler, Türkiye’de İktidar Doğanlar, 4. Baskı, İzmir: Duvar Yayınları, 352 s. 

 

Fulya AKMAN ACUNGİL

Küçük, Salim (2015), Tarihî Türk Lehçelerinde İsimden İsim Yapma Ekleri, Ankara: Akçağ Yayınları, 296 s. 

 

Mehmet ÖZDEMİR

Kara Düzgün, Ülkü (2014), Türk Destan Kahramanı ve Başkurt Destanlarının Tipolojisi, Konya: Kömen Yayınları, 2014, 670 s. 

 

Erdem UÇAR

Kellner–Heinkele Barbara; Simone–Christiane Raschmann (2015), Opuscula György HAZAI Dicata: Beiträge zum Deutsch–Ungarischen Workshop aus Anlass des 80. Geburtstages von György HAZAI, Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Turkvölker. Band 19. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, ISBN: 978-3-87997-434-4. 223 s.