GAZİ TÜRKİYAT GÜZ 2013 SAYI 13

KAPAK-KÜNYE-İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER / Articles

Mehman MUSAOĞLU

Türkçe Bedii Metnin Yeni Filolojik Yöntemlerle İncelenmesi (1-28)

New Philological Investigation of the Esthetic Text in Turkic

 

Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL

Comparative Phonology of Historical Kipchak Turkish and Urum Language (29-43)

Tarihî Kıpçak Türkçesi ve Urumcanın Karşılaştırmalı Ses Bilgisi

 

Fatma AÇIK

Abdulla Oripov’un Şiirlerinde Özbek Kimliği ve Özbekistan (45-58)

Uzbek Identity and Uzbekistan in Abdulla Oripov

 

Aysun DEMİREZ GÜNERİ

Yeni Uygur Türkçesinde Tabanlaşmış Birleşik Fiiller (59-80)

Based Compound Verbs in the New Uyghur Turkish

 

Bоbur GAYIBOV

Soğd Merkezî Yönetimi ve Onun Köktürk Kağanlığı’na Bağlılık Şartları (81-90)

Central Administration of Sogd and Its Dependent Condition with Köktürk Kingdom 

 

Mehmet Alparslan KÜÇÜK

Türk Destanlarında “Sayı” Motifinin Dinî Yansımaları (91-109)

Religious Reflections of the Numeric Symbol in the Turkish Epics

 

Özer ŞENÖDEYİCİ

Klâsik Şiire Akseden Karagöz (111-120)

Karaghoz that is Reflected to Classical Poetry 

 

Necati TONGA

Ebubekir Hâzım Tepeyran’ın Küçük Paşa Romanına Yansıyan Köy Hayatı (121-132)

Village Life in Ebubekir Hâzım Tepeyran’s Novel Küçük Paşa (Little Pasha) 

 

Dinçer APAYDIN

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinin İlk On Yılında Ortak Yönelişler (133-155)

Common Ways in the First Decade of the Republic Period Turkish Poetry

 

Sibel YILMAZ

Şinasi'nin Düşünce Dünyası ve Mustafa Reşid Paşa'ya Yazdığı Kasidelerin Tematik Tahlili (157-185)

Mentality of Şinasi and Theme Analysis of the Odes He Wrote to Mustafa Reşid Paşa

 

Bahar ERİŞ KARAOĞLAN

Attila İlhan’ın Sokaktaki Adam Romanı Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme (187-206)

A Semiotic Study on the Attila İlhan’s Novel Sokaktaki Adam

 

ÇEVİRİLER / Translations

Dmitriy Anatolyeviç PROHOROV (Çev. Emine ATMACAReshide ADZHUMEROVA)

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı – XX. Yüzyılın Başlarında Tavriya Vilayeti Karaim Türklerinin Etnik ve Dil Durumu (209-214)

Этнолингвистическая cитуация в караимских общинах Таврической губернии во второй половине xıx – начале xx вв.

 

Otto HUNT (Çev. Reyhan Gökben SALUK)

Masal ve Megalitik Taş İnancı (215-226)

Märchen und Megalithreligion

 

TANITMA VE DEĞERLENDİRMELER / Reviews

Musa SALAN  

Grönbech, Kaare (1992), Kuman Lehçesi Sözlüğü (Çev. Kemal Aytaç), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 238 s. (229-242)

 

Nazgül ENTERİ DURHAN

Kosımova, Gulbanu (2010), Tarihi Ataulardıň Etimologiyası, Almatı: Tau Samal CK Yayınları, 192 s. (243-245)

 

Melike UÇAR

Argunşah, Mustafa (2013), Çağatay Türkçesi, İstanbul: Kesit Yayınları, 381 s. (246-249)

 

Ekin İLHAN

Musayev, Mehman (2011), Türk Әdәbi Dillәrinde Mürәkkәb Cümlә Sintaksisi, Bakü: Bakü Slavyan Üniversitesi, Kitab Alәmi Nәşriyyat-Poligrafya Mәrkәzi, 401 s. (250-254)