GAZİ TÜRKİYAT GÜZ 2014 SAYI 15

KAPAK-KÜNYE-İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER

Ayşegül SERTKAYA

Köl Tigin, Tunyukuk, Bilge Kağan, Ongi, Taryat, Şine Usu Gibi Göktürk Harfli Yazıtlarda "Aykırı Genizleşme (Denazalizasyon)" Örnekleri (1-12)

Denasalisation in the Inscriptions of Köl Tigin, Tunyukuk, Bilge Kaghan, Ongi, Taryat, Shine Usu

 

Konuralp ERCİLASUN

Hunların Birinci Bölünüş Devresi Üzerine Bir İnceleme (13-32)

An Analysis on the First Split of Xiongnu

 

Abdulselam ARVAS

Hakas "Şamanizm"i (Dünya Görüşü) Üzerine Yapılan Çalışmalar-II (13-51)

Some Studies on Khakass “Shamanism” (World-View) – II

 

Hakan AYDEMİR

Sogdian Traces in Central Asian Onomastics (53-66)

Orta Asya Onomastiğinde Soğudcanın İzleri

 

Veli Savaş YELOK

Türkiye Türkçesinden Özbek Türkçesine Aktarma Meseleleri (67-86)

Translation Difficulties from Turkish to the Uzbek Language

 

Ali Servet ÖNCÜ

1991 - 1995 Yılları Arası Türkiye-Moldova İlişkileri ve Gagauzlar (87-104)

Turkey-Moldova Relations between 1991 and 1995 and Gagauzs

 

Hüseyin YILDIZ

Türkiye Türkçesi Ağızlarında Lambdasizm Sigmatizm Meselesinin İzleri (105-134)

The Traces of Turkic Lambdacism/Sigmatism Phenomenon on the Dialects of Turkish

 

Zhanat AİMUHAMBET - Rysgul ABİLKHAMİTKIZI

Kazak Şiirlerinde "Gece" (135-142)

“Night” Metaphor in Kazakh Poetries

 

Emine Gözde ÖZGÜREL

Mehmet Âkif Ersoy'un Safahat Adlı Eserinde Batı Medeniyetini Olumlayıcı Yaklaşımlar (143-151)

Affirmative Approaches for Western Civilization in the Literary Work of Mehmet Âkif Ersoy “Safahat”

 

ÇEVİRİLER

O. A. MUDRAK (Çev. Reshide ADZHUMEROVA- Emine ATMACA)

Tuna Bulgar Türklerinin Dili ve Kültürü Üzerine (155-174)

Заметки o языке и культуре дуhайских булгар

 

David S. MIALL - Don KUIKEN (Çev. Murat LÜLECİ)

Edebîlik ve Edebî Metinlerde Okuma Sürecinin Üç Bileşeni (175-192)

What is Literariness? Three Components of Literary Reading

 

A. AŞİROV - B. A. PASİLOV (Çev. Mariia TALİANOVA)

Orta Asya Sufî Grupların Ritüellerindeki 'Cehri Zikir' Kavramı ve Onun Etnografik Özellikleri (193-202)

Зикр джахр в ритуальной практике суфийских групп средней азии и его этнографические особенности

 

E. İ. FAZILOV  (Çev. Musa SALAN Nazgül ENTERİ DURHAN)

"Et-tuhfe"nin Elyazması ve Dili Üzerine Notlar (203-210)

Замечания о рукописи й языке "Ат-тухфа"

 

DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR  

Orhan BALDANE

Yalçın, Süleyman Kaan (2013), Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 381 s. (213-219)

 

Nazgül ENTERİ DURHAN

Kutlu, Malik - Bernard Repond (2014), Hicrete Uzanan Yol: Pamir Kırgızları, Almatı, ISBN: 978-601-232-492-1, 192 s. (220-222)

 

Vahide KÜTKÜT

Kerimoğlu, Caner (2014), Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi, Ankara: TDK Yayınları, 299 s. (223-227)

 

Suna ESEN

Betül Özbay (2014), Huastuanift – Manihaist Uygurların Tövbe Duası, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 256 s. (228-229)