GAZİ TÜRKİYAT GÜZ 2015 SAYI 17

KAPAK-KÜNYE-İÇİNDEKİLER

MAKALELER / Articles

Hayati BEŞİRLİ - Ali ÜNAL

Kırgızistan’da Politik Toplumsallaşma Sürecinde Eğitim Kurumunun Fonksiyonu -Manas’ın Yedi Öğüdü-

Function of Educational Institution in Kyrgyzstan in the Process of Political Socialization-Seven Advice of Manas-

 

Caşteğin TURGUNBAYER

Kırgız Türkçesinde Üç Yeni Sıfat-Fiil Eki

Three New Participles in the Kyrgyz Language 

 

Nurgül MOLDALİEVA

Kırgızcadaki At Hastalıklarıyla İlgili Kelimeler Üzerine

About Words Related with Horse Disease in Kyrgyz

 

Melih ERZEN

Nesil Çatışmasının Mekâna Yansıyan Yüzü: Ahşap Konak'ın Katları

The Reflected Face to Place of Generation Conflicts: Floors of the Wooden Mansion

 

Nuh DOĞAN

Türkçe Sözlük’te Fiilsel Eşdizimlilik

Verbal Collocations in Turkish Dictionary

 

Enes İLHAN 

17. Yüzyıl Şairlerinden Kaşif Es’ad Efendi

Kaşif Es’ad Efendi; One of the Poets of the 17th Century

 

Kemal GÖZ

Kırgız Edebiyatında Sosyalist Realizmin Yeniden Yorumlanması Üzerine

Reinterpretation of Socialist Realism in Kyrgyz Literature

 

Yavuz Ercan GÜL

Kırgız Türklerinde “Boz Üy” (Çadır) Geleneği

Culture of Bozuy (Yurt) of Kyrgyz Turks

 

Fulya AKMAN ACUNGİL

Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi Metinlerinde fiil + -mA+ bol- / bol- +fiil + -mA Yapısı ve Kiplik Anlamları

Structure of verb + -mA + bol- / bol- + verb + -mA and Modality Meanings in Kypchak Turkish Texts with Armenian Letters

 

Seda UYSAL BOZASLAN

Hadîkatü’l-Fünûn’un Teşbih Kısmının Enîsü’l-Uşşâk ve Miftâhu’t-Teşbîhle Karşılaştırılması

Comparison of the Simile Part of Hadîkatü’l-Fünûn to Enîsü’l-Uşşâk and Miftâhu’t-Teşbîh

 

А.Ш. АСҚАРОВА - Б.Б. БАЯЗИТОВ

Тәуелсіздік Жылдарындағы Қазақ Романы

Kazakh Novel in Years of Independence

 

Erkan ASLAN

Uygulamalı Folklor Bağlamında Cirtdan Masalı ile Hansel ve Gratel Masalına Karşılaştırmalı Bir Bakış

A Comparative Outlook on Cırtdan Fairy Tale and Hansel and Gratel Fairy Tale within the Context of Applied Folklore

 

Ж.Қ. БАЛТАБАЕВА 

Бiлiм Сапасын Арттырудағы Интербелсендi Әдiстердiң Рөлi

Role of Interactive Methods in the Development of Education Quality

 

Hülya UZUNTAŞ

Karangu(y) > Karañu Kelimesi Moğolca mı, Türkçe mi?

The Word Karangu(y) > Karañu Mongolian or Turkish?

 

ÇEVİRİLER  / Translations

Andrey Nikolayeviç KONONOV (Çev. Emine ATMACA- Reshide ADZHUMEROVA)

Türk Lehçelerinde Renk Adlarının Semantiği

 

DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR  / Reviews

Osman Fikri SERTKAYA

Argunşah, Mustafa – Galip Güner (2015), Codex Cumanicus, İstanbul: Kesit yayınları, 1079 s., ISBN: 978-6059-10059-5

 

Erdem UÇAR

Siglinde Dietz; Mehmet Ölmez; Klaus Röhrborn (2015), Die alttürkische Xuanzang-Biographie V. Nach der Handschrift von Paris, Peking und St. Petersburg sowie nach dem Transkriptvon Annemarie v. Gabain ediert, übersetzt und kommentiert. Xuanzangs Leben und Werk, Band 34. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica: Teil 11. Herausgegeben von Alexander Leonhard Mayer und Klaus Röhrborn, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 382 s., ISBN: 978-3-447-10451-7

 

Cemile KINACI

Davletov, Timur B. (2015), Ah Çĭbek Arığ Hakas Türklerinin Kız Alp Yiğitlik Destanı, Ankara: TÜRKSOY Yayınları, 346 s., ISBN: 978-975-7213-47-5.

 

Erdem UÇAR

Knüppel, Michael (Beschrieben von) (2013), Alttürkische Handschriften, Teil 17: Heilkundliche, volksreligiöse und Ritualtexte. Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland (VOHD), Band XIII, 25, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 314 s., ISBN 978-3-515-10429-6.

 

Ramazan EKİNCİ

Şenödeyici, Özer (2015), Nesîmî ve Hurufilik Kitabı, İstanbul: Kesit Yayınları, 336 s., ISBN: 60-5910-05-33.

 

Muhammed DORUK

Gulcalı, Zemire (2013), Eski Uygurca Altun Yaruk Sudur’dan “Aç Bars” Hikâyesi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 445 s., ISBN: 975-1625-85-4.

 

HABERLER  / News

Osman KABADAYI

Uluslararası Uygur Araştırmaları Konferansı ve Abdurehim Heyit Konseri