Yayın İlkeleri

GAZİ TÜRKİYAT

Gazi Türkiyat (Türkoloji Araştırmaları Dergisi), Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ba­har ve Güz ayları olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Her yılın sonunda derginin yıllık dizini hazırlanır ve Güz sayısında yayımlanır. Dergi, yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içe­risinde yayın kurulu tarafından belirlenen kütüphanelere, uluslararası endeks kurumlarına ve abonelere gönderilir.

Gazi Türkiyat, hakemli bir dergidir. Yayımlanması için dergiye gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından yayın ilkeleri bakımından incelenir ve değerlendirilmek üzere alanın uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara da hakem adı bildirilmez. Raporlar beş yıl süreyle saklı tutulur.

Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz ise yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Yazarlar, Yayın Kurulu ve hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate alarak yazılarını gözden geçirirler. Bu konuda itirazı olan yazarlar, gerekçeleriyle birlikte bir rapor hazırlayarak Yayın Kuruluna sunabilirler. Yayımlanması uygun görülmeyen yazıların bir nüshası istek hâlinde ya­zarlarına iade edilebilir.

Gazi Türkiyat, Türkoloji ile ilgili araştırmaları akademik ve bilimsel ölçütler çerçevesinde ortaya koymak; Türk dili, Türk tarihi, Türk edebiyatı, Türk sanatı ve Türk halk bilimi konula­rında yazılmış olan bilimsel yayınları kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanır. Dergide Türk dünyasının tarih, kültür, edebiyat, dil ve folklor alanlarında özgün ve yaratıcı olan çalışmaları ile Türk dünyasıyla ilgili önemli eser ve kişileri tanıtıp değerlendiren yazılara yer verilir.

Gazi Türkiyat'a gönderilen yazılarda daha önce yayımlanmamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durum belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.

Gazi Türkiyat'ın yayın dili Türkiye Türkçesidir. Yayın ilkelerine uygun olmak şartıyla ya­bancı bilim adamları tarafından yazılmış olan İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça yazılar ile diğer Türk lehçelerinde yazılmış yazılara da yer verilebilir. Ayrıca, dergide çeviri yazılar ve tanıtmalar da yayımlanabilir.

Yazılar, basılı üç nüsha hâlinde diski ile birlikte Gazi Türkiyat adresine ya da e-posta yoluyla gaziturkiyat@gmail.com adresine gönderilmelidir. Hakem raporları doğrultusunda düzeltilmek üzere yazarlarına gönderilen yazılar, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra dergi yönetimine ulaştırılmalıdır.

 

Gazi Turkiyat

Gazi Türkiyat (Journal of Turkology Research) is published twice a year as spring and fall seasons by Gazi University Turkology Research and Application Center. The annual index is prepared at the end of each year and it is published in the autumn issue. Each issue is sent to the specific libraries, the international index associations and subscribers by Editorial Board from the date of publication in a month.

Gazi Türkiyat is refereed journal. The articles that are sent to be published are examined by Publication Committee and are sent to the experts to be peer-reviewed. The name of writer is not sent to the referees and the name of referee is not sent to the writers. The reports are kept for 5 years. If the one of the referee reports is positive and another is negative, the article is sent to the third referee. The writers take into consideration the criticisms and advice of the referee and they overview their articles. The writers who object to this subject can prepare a report with their reasons and can submit to the Editorial Board. The copy of the articles that are not acceptable can be sent back to their writer.

Gazi Türkiyat is published to present the research about Turkology in the academic and scientific frame and to announce the scientific publications written about Turkish language, history, literature, art and folklore to the public. In the history, culture, literature, language and folk science fields of Turkish World, the original and creative works and the articles that present and assess the important work and persons for Turkish World are published.

Articles must be originally sent to the board. The reports presented in a scientific meeting may be accepted if this condition is stated.

The publication language of Gazi Türkiyat is Turkish. Foreign authors' articles which are in English, German, French, Russian or other Turkish dialects can be included in the issues if they are appropriate to the submission guidelines of Gazi Türkiyat. Furthermore, translated articles and reviews can be published.

Articles should be sent to Gazi Türkiyat address in three copies with disc or gaziturkiyat@gmail.com e-mail address. After ar­ticles sent to their writers in order to be corrected according to the referee's report, they should be sent to the editor at least in one month again.

 

ГАЗИ ТУРКИЯТ

Научный журнал тюркологических исследований.

Центр тюркологических исследований и практических навыков.

Журнал Гази Туркият издается два раза в год, весной и осенью центром тюркологических исследований и практических навыков университета Гази.

В конце каждого года подготавливается годовой индекс журнала и опубликовывается в осеннем номере журнала. Журнал отправляется в течение одного месяца с даты публикации в библиотеки, в учреждения с международным индексом цитирования и абонентам определенной редакцией.

Гази Туркият является рецензируемым научным журналом. Статьи, поступившие в редакцию, проверяются на соответствие оформления статьи. Каждая статья проходит процедуру «слепого» рецензирования двумя членами редколлегии либо – по просьбе редколлегии – специалистами по соответствующей проблематике. Отчеты хранятся в течение пяти лет.

Если один из отчетов является положительным, а другой отрицательным, то статья направляется на отзыв еще одному рецензенту. Авторы пересматривают свои статьи с учетом критики и замечаний редакционного совета и рецензентов. Авторы, имеющие возражения по поводу реферации могут обратится в редакционный совет с докладом содержащей основания. В случае отказа в публикации статьи,редакция отправляет автору копию рецензии по его запросу.

Журнал Гази Туркият выпускается с целью выявления академических и научных исследований в области тюркологии: язык, история, литература, исскуство и фольклор Тюркских народов. В журнале публикуются оригинальные и творческие работы на тему истории, культуры, литературы, языка и фольклора Тюркского мира, а также рецензии анализурующие важные произведения.

Статьи отправленные в Гази Туркият не должны быть ранее опубликованы. Доклады представленные в научных конференциях принимаются с условием оповещения.

Основнымя зыком журнала является Турецкий. А также принимаются статьи написанные иностранными авторами на английском, французском, немецком, русском и на других турецких диалектах с условием соотвествия к требованиям публикации.Также в журнале могут быть опубликованы переводы и рецензии.

Статьи отправляются в адрес редакции в 2-х экземплярах с сидиромом. Pукописи возвращенные автору для доработки должны быть отправлены обратно в течение месяца с напечатанной копией и с сидиромом.


YAZIM KURALLARI

1. Başlık: İçerikle uyumlu bir başlık olmalı; koyu harflerle, İngilizcesi ile birlikte yazılmalıdır.

2. Yazar adı ve adresi: Makale yazarıadını ve soyadını, görev yaptığı kurumu ve akade­mik unvanını açıkça belirtmelidir. Yazar, kendisiyle iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik posta adresini Yayın Kuruluna bildirmelidir.

3. Özet: Yazıların başında Türkçe ve İngilizce özet (en fazla 150 kelime) ile Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (3 ilâ 7 kelime) bulunmalıdır. Özet içinde kaynak, şekil ve çizelgeler yer almamalıdır. Özet ve anahtar kelimeler, italik ve Times New Roman yazı tipi ile, 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

4. Ana metin: Yazılar, MS Word 98 ve üstü programla, Times New Roman yazı tipi ile, 10 punto büyüklüğünde ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

Alıntılar italik harflerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

5. Kaynak Gösterme: Metin içinde yapılan göndermeler parantez içinde soyadı, tarih ve gerektiğinde sayfa olarak belirtilmelidir: (Tekin 1968); (Ercilasun 2005: 45). Yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla eserine gönderme yapılmışsa (Garkavets 2003a, Garkavets 2003b); birden fazla kaynağa gönderme yapılmışsa (Clauson 1972, Korkmaz 2003, Türkmen 2006) şeklinde belir­tilmelidir. Birden fazla yazarlı yayınlarda metin içinde sadece ilk yazar adı yazılmalı ve “vd.” kısaltması kullanılmalıdır: (Ercilasun vd. 1989).

Dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalı ve sayfa altında verilmelidir. Herhangi bir internet adresine yapılan göndermelerde bu adresler kaynaklar arasında verilmeli ve mutlaka indirme tarihi belirtilmelidir: (http://www.turkiyat.gazi.edu.tr/turkiyat (14.10.2006)

6. Kaynakça: Kaynaklar, makalenin sonunda ve alfabetik sırayla verilmelidir. Bir yazara ait birden fazla yayın olduğu takdirde yayınlar, tarih sırasına göre yazılmalı; bir yazara ait aynı yıl yayımlanmış yayınlar (2006a, 2006b) şeklinde gösterilmelidir.

CAFEROĞLU, Ahmet (1958), Türk Dili Tarihi, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları.

TOGAN, Zeki Velidî (1970), Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul: Enderun Kitabevi.

ECKMANN, János (1996), Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, (Ed. Osman Fikri Sertkaya), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

KORKMAZ, Zeynep (1989), "-ası/esi Gelecek Zaman İsim-Fiil (participium) Ekinin Yapısı Üzerine", TDAY-Belleten 1968, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 31-38.

TÜRKMEN, Fikret (2006), "Türk Destanlarının Ortak Kültür Mirası Olarak Değerlendirilmesi Meselesi", /. Uluslar Arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006, İzmir.

GRÖNBECH, K. (1995), Türkçenin Yapısı, (Çev. Mehmet Akalın), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 

Writing Rules

1. Title of the Article: The title should be written both in Turkish and English and suitable to the content.

2. Name(s) and address(es) of the author(s): The authors should specify their, institution the author works at and their academic qualification. The full postal address, fax, telephone numbers and e-mail addresses of the author should be stated.

3. Abstract: In the beginning of the article there should be an abstract in Turkish and English in maximum 150 words and key words in Turkish and English in between 3 and 7 words. There should be no reference to used sources, figure and chart numbers. The abstract and key words should be written in italic and Times New Roman 9 type size.

4. Main Text: Articles should be written in MS Word 98 and advanced program in 10 type size and 1.5 line space.

Quotations should be in italic and with quotation marks; in quotations less than 5 lines between lines and those longer than 5 lines should be typed with indent of 1.5 cm. in black and with 1 line space.

5. Stating the Source: References within the text should be given in parantheses as follows (Tekin 1968). (Ercilasun 2005: 45) If more than one work of the same author is cited in the same year (Garkavets 2003a, Garkavets 2003b) If more than one source is cited (Clauson 1972, Korkmaz 2003, Turkmen 2006), they must be shown like that.

When sources with several authors are mentioned, the name of first author is written and for others (et.al) is added. (Ercilasun et.al. 1989).

Endnotes should be only for explanation and explanations should be at the end of the text. When references are given to any internet address, these addresses should be given in the sources and the date should be stated as following: (http//www.turkiyat.gazi.edu.tr/turkiyat) (14.10.2006)

6. References: References should be at the end of the text in the alphabetic order. If there are more than one source of an author then they will be listed according to their publication date; sources of the same author published in the same year will be shown as (1980a. 1980b)

CAFEROĞLU, Ahmet (1958), Türk Dili Tarihi, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları.

TOGAN, Zeki Velidî (1970), Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul: Enderun Kitabevi.

ECKMANN, János (1996), Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, (Ed.: Osman Fikri Sertkaya), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

KORKMAZ, Zeynep (1989), "-ası/esi Gelecek Zaman İsim-Fiil (participium) Ekinin Yapısı Üzerine", TDAY-Belleten 1968, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 31-38.

TÜRKMEN, Fikret (2006), "Türk Destanlarının Ortak Kültür Mirası Olarak Değerlendirilmesi Meselesi", /. Uluslar Arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006, İzmir.

GRÖNBECH, K. (1995), Türkçenin Yapısı, (Çev. Mehmet Akalın), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 

Основные правила оформления текста статьи:

1. Название: Название статьи набираются жирными прописными символами вместе с Aнглийским переводом. Он должен соответствовать содержанию статьи.

2. Cведения об авторе: Содержатфамилию, имя и отчество автора, его ученная степень и должность с указанием места работы. Указывается контактный адрес (e-mail – индивидуальный или рабочий, возможно – телефон).

3. Аннотация: В начале текста статьи дается краткая аннотация к нему натурецком и английском языках (не более 150 слов) и ключевые слова на этих же двух языках (3-7 слов). Аннотация не может содержать библиографические данные, рисунки и таблицы. Аннотация и ключевые слова принято давать курсивом и со шрифтом Times New Roman (9пт).

4. Текст статьи: Текст статьи должен быть предоставлен в формате Microsoft Word for Windows 98 и свыше, со шрифтом Times New Roman с размером 10 (пт);размер межстрочного интервала – полуторный (1,5).

Цитаты должны быть выделены курсивом и кавычкой. Цитаты менее пяти полей приводятся между строками, а цитаты превышающие пяти линий приводятся со строчкой внутрь в один сантиметр справа и слева с одинарным межстрочным интервалом.

5. Ссылки: Ссылка приводится внутри текста в скобках с указанием фамилии, даты и страницы: (Tekin 1968), (Ercilasun 2005: 45). Если упоминается несколько работ одного автора за один и тот же год, нужно использовать буквенные уточнения:(Garkavets 2003a, Garkavets 2003b); а если упоминается более одного источника, то нужно выделить их запятыми(Clauson 1972, Korkmaz 2003, Türkmen 2006).

Сноски должны быть использованы только дляобъяснений и должны быть постраничными. Любые ссылки на интернет-адрес должны быть указаны в библиографии с указанием даты скачивания: (http://www.turkiyat.gazi.edu.tr/turkiyat (14.10.2006)

6. Библиография: Список использованной литературы дается в конце статьи и упорядочивается по алфавиту.Если указано более одной работы того или иного автора то они должны быть приведены в хронологическом порядке, а если упоминается несколько работ одного автора за один и тот же год, нужно использовать буквенные уточнения (2006a, 2006b).

CAFEROĞLU, Ahmet (1958), Türk Dili Tarihi, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları.

TOGAN, Zeki Velidî (1970), Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul: Enderun Kitabevi.

ECKMANN, János (1996), Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, (Ed. Osman Fikri Sertkaya), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

KORKMAZ, Zeynep (1989), "-ası/esi Gelecek Zaman İsim-Fiil (participium) Ekinin Yapısı Üzerine", TDAY-Belleten 1968, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 31-38.

TÜRKMEN, Fikret (2006), "Türk Destanlarının Ortak Kültür Mirası Olarak Değerlendirilmesi Meselesi", Uluslar Arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006, İzmir.

GRÖNBECH, K. (1995), Türkçenin Yapısı, (Çev. Mehmet Akalın), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.