Yönetmelik

 

Yönetmelik

             Gazi Üniversitesinden:

Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: Gazi Üniversitesini,

             Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez: Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAM)’ni,

             Merkez Müdürü: Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

             Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Görevleri ve Çalışma Alanları

             Merkezin amacı ve görevleri

             Madde 5 — Merkezin amacı ve görevleri şunlardır:

             a) Türk dünyasının dil, tarih ve edebiyat eserlerini, arkeolojisini, sanatını, günümüzdeki siyasî, sosyal, ekonomik, kültürel durumunu incelemek,

             b) Türk dünyası ile ilgili ilmî araştırmalar yapmak, bu araştırmalara Türkiyat araştırmacılarının katılımını sağlamak,

             c) Türkiye’nin dünya konjonktürü içindeki yerinin kuvvetlendirilmesi için Türk dünyasının potansiyel gücünün harekete geçirilmesiyle ilgili projeler hazırlamak ve çözümler üretmek,

             ç) Türk dünyası ile ilgili olarak Türkiye’de ve Türkiye dışında yapılan çalışmaları toplamak ve değerlendirmek, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek,

             d) Türk dünyasında yayımlanan kitap, gazete, dergi, broşür, afiş, ses ve görüntü kayıtlarından oluşan Türk Dünyası Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezini kurmak,

             e) Millî ve milletlerarası toplantılar düzenleyerek Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren her konu hakkında bilgi ve fikir alış verişini gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak,

             f) Türk dünyası ile ilgili kitap ve dergi yayımlayarak bu alan üzerinde çalışan ilim adamlarımızın bilgi ve tecrübelerini kalıcı eserler haline getirmek,

             g) Türk dilinin Türk dünyasında ortak iletişim dili haline getirilmesi amacıyla kurslar açmak ve yayınlar yapmak,

             h) Türk dünyası ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye ve Türkiye dışındaki enstitü, merkez, kişi ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

             ı) Türk tarih ve kültürüyle ilgili hazırlanacak yazılı ve görüntülü medya programlarına ilmi destek sağlamak,

             i) Yurt içi ve yurt dışında Türk tarih ve kültürü için önem arz eden merkezlere kuruluş amacına uygun kısa süreli araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek,

             j) Kuruluş amacına uygun olarak yüksek öğretimle ilgili mevzuat çerçevesinde kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

             Merkezin çalışma alanı

             Madde 6 — Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma alanlarını; yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere Türklerin tarih içerisinde yaşadığı bütün eski ve yeni yurtlarını, bu yurtlarda yaşamış ve yaşamakta olan tüm Türk topluluklarını, Türklerin bu yurtlarda dil, tarih ve edebiyat eserleri başta olmak üzere meydana getirdikleri kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan münasebetleri ile bu alanda gerçekleştirilecek her türlü çalışmalar oluşturur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             Madde 7 — Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi aşağıdaki organlardan oluşur:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             Madde 8 — Merkez Müdürü; Merkezin genel çalışma alanı olan Türklük biliminin tarihî ve çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları ile Türk tarihi disiplinlerinde profesörlük veya doçentlik unvanına sahip Gazi Üniversitesi mensubu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün önerisi ile Türklük biliminin tarihî ve çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları ile Türk tarihi disiplinlerinde en az doktora unvanına sahip Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi Merkez Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları, Merkez Yönetim Kurulunun tabiî üyesidirler. Merkez Müdürü, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiği zaman, yardımcılarının da görevi sona erer. Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Merkez Müdürü tayin edilir. Merkez Müdürü, bu Yönetmelikle belirlenen çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden birinci derecede sorumlu olup her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin işleyişi ve faaliyetleri hakkında Üniversite Rektörlüğüne rapor verir. Merkezi temsil eden Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri alır.

             Merkez müdürünün görevleri

             Madde 9 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Değişik bilim alanlarından Merkez Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek atanması için Rektöre teklif etmek,

             b) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             c) Merkezin idarî işlerini yürütmek,

             ç) Merkez Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,

             d) Merkez Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak,

             e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Merkez Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,

             f) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

             g) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak.

             Merkez yönetim kurulu

             Madde 10 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları da dahil olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili ilmî faaliyetlerde bulunan ve en az doktora unvanına sahip Gazi Üniversitesi öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye ile birlikte toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Merkez Müdürünün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Merkez Müdürünün yokluğunda bu görevi, Merkez Müdürüne vekâlet eden Merkez müdür yardımcısı üstlenir. Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda, Türk dünyası ile ilgili projeleri hayata geçirmek üzere geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Merkez Müdürüne yardımcı bir organ olarak çalışmalarını sürdürür.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             Madde 11 — Merkez Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

             a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin idarî ve teknik kadro ihtiyacını belirlemek,

             b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek,

             c) Merkez elemanlarının araştırma, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

             ç) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,

             e) Merkez Müdürünün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

             f) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

             Merkez danışma kurulu

             Madde 12 — Merkez Danışma Kurulu; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen çalışma alanlarında bilgi, tecrübe ve eser sahibi uzman bilim adamları ve bu alanla ilgili çalışmalarda bulunan kurum temsilcilerinden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme, Merkez Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir. Merkez Danışma Kurulu üye sayısı en fazla on üyeden oluşur. Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmaksızın tavsiye niteliğinde kararlar alır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             Madde 13 — Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Demirbaşlar

             Madde 14 — Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü âlet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

             Yürürlük

             Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.